A A+ A++

Wydanie kserokopii dokumentacji

Wydanie kserokopii dokumentacji
  1. Kserokopia dokumentacji medycznej zostaje wydana Pacjentowi w terminie 7 dni od daty złożenia pisemnego Wniosku o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej.
  2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 - stanowi załącznik do niniejszego Trybu.
  3. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej w zakresie wpisów dotyczących zainteresowanego Pacjenta - składa/odbiera się w Sekretariatach poszczególnych medycznych jednostek/komórek organizacyjnych "MCZ" S.A.
  4. Zasadność Wniosku o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej, złożonego przez Pacjenta, potwierdza Kierownik/Ordynator medycznej jednostki/komórki organizacyjnej "MCZ" S.A.
  5. Osobą upoważnioną do stwierdzenia zasadności Wniosku w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej lecznictwa specjalistycznego (Przychodnia Miedziowego Centrum Medycyny Pracy i Lecznictwa Specjalistycznego) jest Przełożona pielęgniarek ds. lecznictwa specjalistycznego.
  6. Odmowa wydania kserokopii dokumentacji medycznej wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
  7. Udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
  8. Koszt sporządzenia kserokopii dokumentacji medycznej jest zgodny z obowiązującymi przepisami (art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zmianami/).

https://mcz.pl/pl/wnioski-i-dokumenty-141

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.