www.mcz.pl                 Programy unijne

Podstawowe Akty Prawne

Podstawowe Akty Prawne

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz 483, ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (tekst jedn. :Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. : Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jedn: Dz.U. z 2016. poz.1146)
 5. Ustawa z dnia 05 grudnia 1996 r., o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. : Dz. U. z  2017 r., poz. 125, ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016, poz. 1251, ze zm.)
 7. Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r., poz. 2069)
 9. Ustawa z dnia 05.12.2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity :Dz.U. z 2016 r.,poz. 1866 ze zm.)
 10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2245)
 11. Ustawa z dnia 06 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012r., poz. 740)
 13. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.)
 14. Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1000)
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739)
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:Dz. U. z 2016, poz. 922)

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.