Podstawowe Akty Prawne

Podstawowe Akty Prawne

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 320, ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 849, ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666).
 7. Ustawa z dnia 05.12.2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239, ze zm.).
 8. Ustawa z dnia 05 grudnia 1996 r., o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 514,  ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 562, ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 952 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r., o służbie medycyny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1175 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 849, ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 06 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 944).
 14. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 186).
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018, poz. 745 ze.zm.)
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2459).
 17. Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1405, ze zm.).
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595).
 19. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
 20. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119).

 

 

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.