A A+ A++

Prawa Pacjentów Przychodni i Zakładów

Prawa Pacjentów Przychodni i Zakładów

PRAWA PACJENTA PRZYCHODNI I ZAKŁADÓW

 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach. Informacja powinna być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym.
 2. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych w Przychodni/Zakładzie, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych w Przychodni/Zakładzie.
 3. Pacjent ma prawo wybrać lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pierwszego kontaktu (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), którym może być lekarz rodzinny, internista lub pediatra (w przypadku dzieci). W ciągu roku kalendarzowego Pacjent może trzykrotnie i bezpłatnie zmienić swoją decyzję, każda kolejna zmiana kosztuje 80 zł.
 4. Pacjent ma prawo wybrać pielęgniarkę i położną ubezpieczenia zdrowotnego (pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej). W ciągu roku kalendarzowego Pacjent może trzykrotnie i bezpłatnie zmienić swoją decyzję, każda kolejna zmiana kosztuje 80 zł.
 5. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej Pacjent ma prawo do badania oraz porady lekarskiej bez skierowania, w tym do nocnej (od 1800 do 800) oraz świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, udzielanej w formie ambulatoryjnej i wyjazdowej, przez podmioty, które w przedmiotowym zakresie zawarły stosowną umowę z NFZ.
 6. Pacjent ma prawo zarejestrować się do lekarza osobiście, przez osoby trzecie, telefonicznie lub elektronicznie.
 7. Jeśli wybrany przez Pacjenta lekarz jest nieobecny, musisz zostać przyjęty przez innego lekarza.
 8. Bez skierowania, Pacjent ma prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych udzielanych przez ginekologa i położnika, dentystę,  wenerologa, onkologa oraz psychiatrę.
 9. Pacjent ma prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania, gdy choruje na gruźlicę, gdy jest zakażony wirusem HIV, jest inwalidą wojennym i wojskowym, kombatantem, osobą represjonowaną lub cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych.
 10. Pacjent ma prawo do leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa bez skierowania, gdy jest weteranem poszkodowanym lub uprawnionym żołnierzem.
 11. Pacjent ma prawo do leczenia odwykowego bez skierowania, gdy jest osobą uzależnioną od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
 12. Na podstawie skierowania Pacjent ma prawo do bezpłatnych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.
 13. Na podstawie skierowania Pacjent ma prawo do bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego i środków higieniczno-pielęgnacyjnych.
 14. Pacjent ma prawo do bezpłatnego wystawienia orzeczeń i zaświadczeń lekarskich, jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodziny.
 15. Pacjent ma prawo do bezpłatnego wystawienia zaświadczeń lekarskich lub zaświadczeń wystawianych przez położną, jeżeli są one potrzebne do uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 16. Jeśli Pacjent nie posiada skierowania, jest zobowiązany ponieść koszty udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej wymagających skierowania.
 17. Pacjent ma prawo do informacji o leku zastępczym, który jest tańszym odpowiednikiem leku wypisanego na recepcie oraz do informacji o sposobie jego stosowania, przechowywania oraz ewentualnych interakcjach z innymi medykamentami.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.