A A+ A++

Historia

Historia

Historia służby zdrowia związanej z przemysłem miedziowym jest prawie tak długa jak historia KGHM. Jej rozwój rozpoczął się w 1964 r. Przed tym rokiem w kopalniach rud miedzi działały jedynie dwa Zakłady Leczniczo - Zapobiegawcze przy Kopalniach: "Lena" w Wilkowie i "Konrad" w Iwinach. W Lubinie, w tym czasie, Przemysłowa Służba Zdrowia zatrudniała dwoje lekarzy: lek. med. Rafała Opoczyńskiego i lek. stomatologii Danutę Dimitriewską, oraz 4 osoby personelu średniego: Bogumiłę Szafrańską, Alicję Baumruk, Różę Wawrzyniak i Janusza Jakuba.

W latach 1963 - 1964 Dyrekcja Kombinatu zaadoptowała i oddała do użytku górniczej służbie zdrowia dwa budynki. Rozpoczęła swoją działalność Obwodowa Przychodnia Górnicza. 

Jej pierwszym kierownikiem został lek. med. Rafał Opoczyński. Stanowiska przełożonych objęły:

 • w Szpitalu - Melania Gałucka
 • w Obwodowej Przychodni Górniczej - Alicja Baumruck.

W tamtym okresie liczba podopiecznych wynosiła ok. 8900 osób. Według ówczesnych danych statystycznych rocznie udzielano blisko 37 tys. porad lekarskich i wykonywano ok. 13 tys. badań profilaktycznych.
Począwszy także od tego okresu, wraz z dynamicznym rozwojem przemysłu miedziowego, rozwija się górnicza służba zdrowia.

Do najważniejszych wydarzeń w jej kalendarium należy zaliczyć:

 • utworzenie w 1969 r.:
  • Przychodni Przyzakładowych przy ZG - Lubin i ZG - Polkowice,
  • Przychodni Zespołu Szkół Górniczych,
  • Punktów pielęgniarskich przy szybach kopalnianych,
 • uruchomienie w kolejnych dwóch latach:
  • Przychodni przy PBKRM i LLPB,
  • Stacji Pomocy Doraźnej w Polkowicach,
 • oddanie do użytku w latach 1972-1973:
  • Poradni Zdrowia Psychicznego z nowoczesną, jak na tamte czasy, aparaturą EEG,
  • Poradni Ginekologicznej z Poradnią Cytologiczną,
  • Poradni Pulmonologicznej,
  • Poradni Chirurgicznej w Przychodni PBKRM,
  • tzw. karetki "R" (również dla mieszkańców pow. lubińskiego i powiatów ościennych),
  • 7 nowych gabinetów lekarskich,
  • hotelu z 42 miejscami dla personelu medycznego.

Ponadto

 • rozszerzono działalność Specjalistycznej Poradni Chirurgicznej i Okulistycznej, a także Laboratorium,
 • rozpoczęto rozbudowę Oddziału Wewnętrznego Szpitala o salę intensywnej terapii, z unikalną aparaturą monitorową,
 • dobudowano pomieszczenie dla Pracowni RTG.

Jednym z kolejnych etapów rozwoju miedziowej służby zdrowia było utworzenie stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. Służby Zdrowia oraz Zespołu Technicznej Obsługi Obiektów Górniczo - Hutniczego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej - GHSZOZ-u.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną KGHM Pełnomocnik ds. Służby Zdrowia oraz Zespół Technicznej Obsługi Obiektów stanowiły komórki organizacyjne podległe Dyrektorowi Biura Zarządu KGHM.
Zadaniem Zespołu było utrzymanie obiektów służby zdrowia usytuowanych na Osiedlu "D" w Lubinie. Lecznictwo podstawowe i profilaktyczne realizowano w przychodniach przyzakładowych, należących do poszczególnych Oddziałów (kopalń i hut) w Lubinie, Legnicy, Polkowicach, Głogowie i Iwinach.

Z dniem 1 października 1993 r., ze struktur KGHM Polska Miedź S.A., wyodrębniono oddział o nazwie: Zakład Technicznej Obsługi Obiektów Przemysłowej Służby Zdrowia w Lubinie. Statutowym zadaniem tej jednostki było przede wszystkim administrowanie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków oraz urządzeń technicznych i medycznych obiektów przeznaczonych do działalności leczniczej, pomocniczej i administracyjnej przemysłowej służby zdrowia.
Równolegle z Zakładem działał Górniczo - Hutniczy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej, będący jednostką budżetową, organizacyjnie podlegającą bezpośrednio Wojewodzie Legnickiemu, przynależącą do ogólnopolskiego systemu zakładów opieki zdrowotnej. W zakresie działalności merytorycznej tworzył on własny system funkcjonalny, z nadzorem odwoławczym pozostającym w gestii ministra zdrowia. Organem zarządzającym tej jednostki była, składająca się z 15 członków, Rada GHSZOZ oraz jej Zarząd.

Z dniem 1 września 1995 r., w wyniku połączenia w/w jednostek, utworzono Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o nazwie "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie. Podmiot ten został powołany do prowadzenia działalności zdrowotnej jaką wykonywał jego poprzednik, Górniczo - Hutniczy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej, wspierany przez Zakład Technicznej Obsługi Obiektów Przemysłowej Służby Zdrowia w Lubinie.

"MCZ" S.A., na bazie przejętego majątku i w oparciu o zatrudnioną we wspomnianych powyżej jednostkach kadrę medyczną i techniczną, rozpoczął świadczenie usług medycznych obejmujących profilaktyczną opiekę zdrowotną, poradnictwo specjalistyczne, podstawową opiekę zdrowotną, diagnostykę laboratoryjną i obrazową oraz opiekę szpitalną adresowaną przede wszystkim do pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

Kolejne lata funkcjonowania "MCZ" S.A. niosą za sobą dynamiczny rozwój w zakresie oferty usług medycznych m.in. poprzez powołanie do życia nowych oddziałów szpitalnych: Gastroenterologicznego, Onkologicznego oraz Diabetologicznego.
Powstają nowe pracownie specjalistyczne, będące odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby społeczne. Należą do nich Pracownie: Hemodynamiki, Mammografii, Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego.
"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. wychodzi także ze swoją ofertą medyczną poza społeczność związaną z przemysłem miedziowym.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.