A A+ A++

Monitoring

Monitoring

Klauzula informacyjna MONITORING

Mając na uwadze fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby,

Zarząd „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A.  w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 66, 59 – 301 Lubin.
 2. „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 8 poniżej, pod adresem korespondencyjnym „MCZ” S.A. ul. M. Skłodowskiej – Curie 66, 59 – 301 Lubin lub za pomocą adresu e – mail iod@mcz.pl
 3. „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. z/s w Lubinie prowadzi monitoring wizyjny obiektów „MCZ” S.A. w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.
 4. Tereny objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tablicami z piktogramem kamery oraz napisem „obiekt monitorowany”.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku są rejestrowane w sposób automatyczny przez system monitoringu w związku z przebywaniem na terenie „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A.
 6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku zarejestrowanego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od daty nagrania. Jeżeli zarejestrowany obraz stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub właściwy organ publiczny, nagrania obrazu przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze i sądom powszechnym oraz instytucjom świadczącym usługi ubezpieczeniowe.Pan/Pana dane mogą być również ujawniane podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi wymagające dostępu do danych, w tym w zakresie ochrony oraz obsługi i serwisowania urządzeń monitorujących.
 8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora wskazanego w pkt 3 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Celem realizacji powyższych uprawnień może Pan/Pani skontaktować się z administratorem danych osobowych lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych – dane kontaktowe jak w punkcie 1 i 2 powyżej.

 1. W przypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również w formie profilowania.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.