www.mcz.pl                 Programy unijne

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH APARATÓW RTG

 • Home
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH APARATÓW RTG
OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH APARATÓW RTG

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ APARATÓW RTG
 

I. SPRZEDAJĄCY:

Nazwa i adres:

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A.

59 - 301 Lubin

tel. 76 8460 - 300

www.mcz.pl

II. PRZEDMIOT PRZETARGU, CENA WYWOŁAWCZA:

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nw. urządzeń:

ZADANIE nr 1

Aparat RTG MULTIX COMPACT wyposażony w kolumnę z lampą RTG mocowaną do podłogi, stół   do zdjęć kostnych oraz stojak do zdjęć płucnych. Aparat ucyfrowiony poprzez system radiografii cyfrowej CR ADAC DXM, CR 25.0 firmy AGFA

- rok produkcji 2005

- numer seryjny 1661

- producent Siemens

- zlokalizowany w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 54

Cena wywoławcza wynosi 14.900,00 zł netto.

ZADANIE nr 2

Aparat RTG PRECISION RXi wyposażony w stół z telekomandem do radiografii i fluoroskopii. Fluoroskopia z torem wizyjnym analogowym z możliwością archiwizacji cyfrowej. Radiografia ucyfrowiona poprzez system radiografii cyfrowej CR ADAC DXM, CR 25.0 firmy AGFA. Uszkodzony tor wizyjny /brak skopii/

- rok produkcji 2008

- numer seryjny 25854

- producent GE Healthcare

- zlokalizowany w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 54

Cena wywoławcza wynosi 16.500,00 zł netto.

ZADANIE nr 3

Aparat RTG DEFINIUM 6000 TYP S39212JB wyposażony w kolumnę z zawieszeniem sufitowym, stół do zdjęć kostnych i stojak do zdjęć płucnych.

- rok produkcji 2007

- numer seryjny ROS07137

- producent GE Healthcare

- zlokalizowany w Legnicy, przy ul. Okrzei 14A

Cena wywoławcza wynosi 10.700,00 zł netto.

ZADANIE nr 4

Aparat RTG DEFINIUM 6000 wyposażony w kolumnę z zawieszeniem sufitowym, stół do zdjęć kostnych i stojak do zdjęć płucnych.

- rok produkcji 2007

- numer seryjny ROS07138

- producent GE Healthcare

- zlokalizowany w Głogowie przy ul. Sportowej 1B

Cena wywoławcza wynosi 17.900,00 zł netto.

 1. Do ww. cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej przez co Sprzedający rozumie złożenie oferty na jedną lub więcej zadań określonych w pk1 /Załącznik nr 2 do ogłoszenia/.
 3. Szczegółowe warunki  nabycia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - WIZJA LOKALNA

Szczegółowe dodatkowe informacje dotyczące wizji lokalnej, stanu technicznego urządzeń oraz wgląd do dokumentacji będącej w posiadaniu „MCZ” S.A. można uzyskać :

 1. Lokalizacja Lubin przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 54; w godz. od 8.00 do 13.00 w uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej - Panią Ewą Nienartowicz lub z Personelem Zakładu Diagnostyki Obrazowej tel. 76 8460 349.
 2. Lokalizacja Głogów przy ul. Sportowej 1B; w godz. od 8.00 do 13.00 w uzgodnieniu z Z-cą Kierownika Przychodni - Panią Marią Sadowską lub z przedstawicielem administracji tel. 76 7276 774 i 76 7276 772.
 3. Lokalizacja Legnica przy ul. Okrzei 14A; w godz. od 8.00 do 13.00 w uzgodnieniu z Z-cą Kierownika Przychodni - Panem Zdzisławem Chaczko lub z przedstawicielem administracji tel. 76 7439 548.

Dodatkowe informacje w zakresie formalno-prawnym:

Pan Piotr Szarszoń - Naczelnik Wydziału Administracji, Umów i Marketingu

tel.76 8460 121 w godz. od  7.00 do 14.30

Pani Danuta Lubryka - Inspektor ds. Administracji

tel.76 8460 123 w godz. od  7.00 do 14.30

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty zapieczętowane z podaniem tematu przetargu należy składać w kancelarii Spółki na parterze budynku D-10 pok. nr 27 lub przesłać pocztą do dnia 25.07.2018r. do godz.10.00. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej /podpisany skan oferty przez uprawnione osoby/ za pośrednictwem poczty e-mail na adres: pszarszon@mcz.pl oraz dlubryka@mcz.pl.
 2. Obecność oferentów bądź ich przedstawicieli nie jest obowiązkowa.
 3. Wybór Oferenta odbędzie się komisyjnie spośród złożonych ofert po przeprowadzeniu negocjacji ustnych.

V. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

 1. Otwarcie ofert ustala się na dzień 25.07.2018r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej pok.201 budynku D-10 „Miedziowego Centrum Zdrowia” S.A. w Lubinie  przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 66 w Lubinie.
 2. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia postępowania przetargowego i po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE WINIEN ZŁOŻYĆ OFERENT:

 1. Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
 2. Parafowany na każdej stronie wzór umowy (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
 3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a/ aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,

b/ aktualnego zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu ze składkami,

c/ aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

VII. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA:

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym egzemplarzu, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Sprzedającego (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
 2. Wszystkie strony oferty, winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Oferenta, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym                         do występowania w obrocie prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem/pełnomocnictwem.
 3. Do oferty Oferent winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w Części VI Ogłoszenia.

VIII. WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY:

 1. Informacja o wyborze oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej „MCZ” S.A. pod adresem www.mcz.pl
 2. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia (ogłoszenia) wyboru oferenta. Przedmiot przetargu zostanie wydany zgodnie z warunkami umowy.

IX. SZCZEGÓLNE WARUNKI:

 1. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, MCZ S.A. zastrzega sobie prawo zmienić lub odwołać przetarg bez podania przyczyny oraz bez wybrania którejkolwiek z ofert. Organizator może unieważnić przetarg jeśli uzna, że zostały naruszone zasady określone w regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa sprzedaży nie może dojść do skutku.
 2. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
 2. nie zawiera danych, o których mowa w formularzu oferty, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
 1. Oferta powinna przedstawiać zaoferowaną cenę netto za poszczególne Zadania stanowiące przedmiot przetargu.
 2. W przetargu wybrany zostanie Oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Załączniki do Ogłoszenia o przetargu:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór umowy kupna - sprzedaży
 2. Załącznik nr 2 -  Formularz oferty
 • ogloszenie przetargowe sprzedaż RTG MCZ.doc Pobierz
 • IMG.compressed.pdf Pobierz

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.